ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/198 Esas
Davacı SEFER KÜMÜRÇEN tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Yolçatı Köyü mevkiinde bulunan ve doğusunda 211 sayılı parsel, batısında Yolçatı Köyü yolu, güneyinde Van-Bitlis kara yolu ve kuzeyinde 208 sayılı parsel ile çevrili taşınmazda hak iddia edenlerin, Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Adilcevaz Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/198 Esas sayılı dava dosyasına yazılı veya sözlü olarak itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen duyurulur.10/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01861008