AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ADİLCEVAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ( Euro Dizel Motorin ve Kurşunsuz Benzin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/404059

1-İdarenin

a) Adı

:

ADİLCEVAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ORTA MAHALLE DURAK 1. CADDE 15 13500 adilcevaz ADİLCEVAZ/BİTLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

4343113008 - 4343112680

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt ( Euro Dizel Motorin ve Kurşunsuz Benzin)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

150.000 Lt Euro dizel motorin ile 5.000 Lt 95 oktan Kurşunsuz Benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici Firmanın Belediyemiz sınırları içinde bulunan Akaryakıt Satış İstasyonundan Araç deposu teslimi olarak alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İstenilen akaryakıt ürünleri sözleşeme süresi içerisinde akaryakıt istasyonundan peyder pey teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Belediye Meclis Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a)İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ' ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,ihale dosyasında sunacaktır.

b)İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,ihale dosyasında sunacaktır.

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini, ihale dosyasında sunacaktır.

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

e)İsteklinin İlçemiz sınırları içerisinde akaryakıt satış istasyonu gösterme zorunluluğu vardır İstekli İlçemiz Sınırları içerisinde en az 1 adet TTS sistemine bağlı aktif akaryakıt istasyonu ve Türkiye Geneli TTS sistemine bağlı aktif istasyonu listesini ihale dosyasında sunacaktır.

f)İstekli, dağıtıcı firma onaylı TTS sistemi ile satış yapmaya yetkili olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
İstekli Bilim Sanayi Müdürlüğü'nden onaylı son 5 yıl içerisinde kaçak akaryakıt cezası yemediğine dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
İstekli dağıtıcı firma tarafından düzenlenmiş TSE Standartlarına uygunluk beyanı belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ' ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesin

İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

Bayilik Belgesi

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesini,

İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.

Satış İstasyon Belgesi

İsteklinin İlçemiz sınırları içerisinde akaryakıt satış istasyonu gösterme zorunluluğu vardır İstekli İlçemiz Sınırları içerisinde en az 1 adet TTS sistemine bağlı aktif akaryakıt istasyonu ve Türkiye Geneli TTS sistemine bağlı aktif istasyonu listesini ihale dosyasında sunacaktır.

Satış Yetkisi

İstekli, dağıtıcı firma onaylı TTS sistemi ile satış yapmaya yetkili olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

Cezası yemediğine dair belge

İstekli Bilim Sanayi Müdürlüğü'nden onaylı son 5 yıl içerisinde kaçak akaryakıt cezası yemediğine dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış Motorin veya Kurşunsuz Benzin ürünlerine ait satışlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01820053