BİLGİSAYAR VE DONANIM SATIN ALINACAKTIR

BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ATÖLYESİZ OKUL KALMASIN PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/435386

1-İdarenin

a) Adı

:

BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

HÜSREVPAŞA MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI KAT:3 BITLIS 3 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

4342801300 - 4342801359

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ATÖLYESİZ OKUL KALMASIN PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

126 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 9 ADET ALL IN ONE BİLGİSAYAR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENECEK OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLAMA YAPILACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2023-15.05.2023 tarihleri arasında

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ŞUBESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN VERİLMİŞ YETKİ BELGESİ
ÜRETİCİ TARAFINDAN İMZALI YETKİLİ SATICI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
BİTLİS İL SINIRLARI İÇİNDE YETKİLİ SERVİSİ BULUNDUĞUNA DAİR BELGE

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekliler bilgisayarlara ilişkin imalatçı, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

2 YIL BOYUNCA GARANTİ VE SERVİS BAKIMI YÜKLENİCİYE AİTTİR.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN VERİLMİŞ YETKİ BELGESİ
ÜRETİCİ TARAFINDAN İMZALI YETKİLİ SATICI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
BİTLİS İL SINIRLARI İÇİNDE YETKİLİ SERVİSİ BULUNDUĞUNA DAİR BELGE

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01824053