BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Bitlis Belediye Başkanlığına ait 551 Ada 125 Parsel 1.735,55 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli kültür varlığı niteliğine sahip taşınmazın korunması ve restore edilmesi karşılığında sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz ) Yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecektir.

1- İDARENİN

  1. Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No

VASFI

MAHALLE

İMAR DURUMU

ADA NO

PARSEL NO

KİRALANACAK ALANI (m²)

YILLIK KİRA

BEDELİ (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Tescilli Yapı(Klise)

Hersan

Sosyal Tesis Alanı

551

125

1.734,55

₺36.000,00

₺1.080,00

29.05.2023

10:00

5- İhale suretiyle kiralama yapılacak taşınmazın kira şartnamesi ve taşınmaza ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 15.000,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

6.10.İlimiz Merkez Hersan Mahallesi 551 ada 125 parsel sayılı taşınmaz imar planında Sosyal Tesis Alanı olması, amacı dışında kullanılamayacağı ve kamu yararı da gözetileceğinden ihaleye iştirak edeceklerin vakıf olması tercih edilecektir. Buna istinaden iştirakçilerin vakıf olduğuna dair belge,

6.11.Vergi borcu olmadığına dair güncel yazı,

6.12.SGK borcu olmadığına dair güncel yazı,

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Kiralama şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11-Kiralamadan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01828585