BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada-parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedeli yazılı bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (kapalı teklif usulü) ve 35/c (açık teklif usulü) maddeleri gereğince mülkiyet satış ihalesi yapılacak olup, ihale usullerine ve satış bilgilerine ait detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.
1- İDARENİN

  1. Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
  3. İhale Dok. Görülebileceği Adres :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ : Aşağıya çıkartılmıştır.
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu
4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra NoVASFIMAHALLEMevkiiİHALE ŞEKLİİMAR DUR.ADA NOPARSEL NOTAPU ALANI (m²)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:413651980,19₺318.561,75₺15.928,0924.07.202309:30
2ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137211.113,58₺361.913,50₺18.095,6824.07.202309:30
3ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137132.115,20₺687.440,00₺34.372,0024.07.202309:30
4ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137013.055,98₺993.193,50₺49.659,6824.07.202309:30
5ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:4136812.968,71₺964.830,75₺48.241,5424.07.202309:30
6ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137713.157,57₺1.026.210,25₺51.310,5124.07.202309:30
7ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137313.787,66₺1.230.989,50₺61.549,4824.07.202309:30
8ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:4136613.827,82₺1.244.041,50₺62.202,0824.07.202309:30
9ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,00 Kat:4135312.922,24₺1.534.176,00₺76.708,8024.07.202309:30
10ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,00 Kat:5135132.716,88₺1.426.362,00₺71.318,1024.07.202309:30
11ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,00 Kat:5135114.657,40₺2.445.135,00₺122.256,7524.07.202309:30
12ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2137817.398,21₺2.404.418,25₺120.220,9124.07.202309:30
13ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2136014.876,43₺2.560.125,75₺128.006,2924.07.202309:30
14ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:4136546.322,35₺2.054.763,75₺102.738,1924.07.202309:30
15ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2135918.866,99₺2.881.771,75₺144.088,5924.07.202309:30
16ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-2136119.626,07₺3.128.472,75₺156.423,6424.07.202309:30
17ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:41369110.048,79₺3.265.856,75₺163.292,8424.07.202309:30
18ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,00 Kat:51353210.973,74₺5.761.213,50₺288.060,6824.07.202309:30
19ArsaBeşminareSuvar KöyüKapalı İhaleE:1,20 Kat:41354115.615,58₺6.636.621,50₺331.831,0824.07.202309:30
20ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleE:1,20 Kat:41356114.216,18₺6.041.876,50₺302.093,8324.07.202309:30
21ArsaBeşminareSuvar KöyüAçık İhaleA-21362110.009,31₺3.253.025,75₺162.651,2924.07.202309:30
22ArsaBeşminare---Açık İhaleE:1,50 Kat:7131441.362,09₺578.888,25₺28.944,4125.07.202310:00
23ArsaBeşminare---Açık İhaleE:1,00 Kat:575941.546,54₺433.031,20₺21.651,5625.07.202310:30
24ArsaBeşminare---Açık İhaleE:1,00 Kat:4724971.241,44₺310.360,00₺15.518,0025.07.202311:00

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere 2.000,00-TL karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır.Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcıların verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.
6- İsteklilerden istenilen belgeler.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,
6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.4. İsteklinin % 5 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.
6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
6.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.
6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.
6.10.Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazı,
6.11.SGK borcunun olmadığına dair güncel yazı,
7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.
8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, Beşminare Mahallesi 1353 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihale bedelinin tamamı peşin, geriye kalan parsellere ait bedelin peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim, taksitli satış talep edilmesi durumunda yüzde yirmi beş peşin geriye kalan kısım kanuni faiz uygulandıktan sonra iki yıla kadar taksit imkânı sağlanacaktır.
12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01857910