BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (kapalı teklif) ile 35/c (açık teklif) usulüne göre mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.
1- İDARENİN

  1. Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ : Aşağıya çıkartılmıştır.
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu
4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra NoVASFIİhale UsulüMAHALLEADA NOPARSEL NOİMAR DURUMU-Blok ve Bağ. Böl. NoTOPLAM TAPU ALANIMuhammen BedelGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Arsa35/a Kapalı TeklifHüsrevpaşa11742E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı3.117,49₺43.644.860,00₺1.309.345,802.08.202309:40
2Arsa35/a Kapalı TeklifHüsrevpaşa11743E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı1.558,75₺23.381.250,00₺701.437,502.08.202310:00
3Arsa35/a Kapalı TeklifHüsrevpaşa11744E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı1.558,74₺19.484.250,00₺584.527,502.08.202310:20
4Arsa35/a Kapalı TeklifBeşminare14411E:1.50 Kat:7 Konut Alanı4.572,86₺11.432.150,00₺342.964,503.08.202309:40
5Arsa35/c Açık TeklifBeşminare14412E:1.50 Kat:7 Konut Alanı2.237,46₺5.593.650,00₺167.809,503.08.202310:00
6Arsa35/c Açık TeklifBeşminare14541E:1.00 Kat:4 Konut Alanı4.039,33₺6.058.995,00₺181.769,853.08.202310:20
7Arsa35/c Açık TeklifBeşminare6025A-41.500,00₺3.000.000,00₺90.000,003.08.202310:40
8Arsa35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69955A-42.358,33₺2.947.912,50₺88.437,383.08.202311:00
9Arsa35/c Açık TeklifGüroymak/Tahtalı1621Kültürel Alan3.783,99₺3.027.192,00₺90.815,763.08.202311:20
10Arsa35/c Açık TeklifYükseliş33317A-2144,63₺11.570,40₺347,113.08.202311:40
11Arsa35/c Açık TeklifYükseliş29782A-232,23₺2.578,40₺77,353.08.202313:20
12İşyeri35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69730B Blok No:726,85₺189.192,00₺5.675,763.08.202313:40
C Blok No:23036,26
13İşyeri35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69730B Blok No:7919,80₺53.460,00₺1.603,803.08.202314:00
14İşyeri35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69730B Blok No:8019,80₺53.460,00₺1.603,803.08.202314:20
15İşyeri35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69730C Blok No:9726,13₺78.390,00₺2.351,703.08.202314:40
16İşyeri35/c Açık TeklifHüsrevpaşa69730B4 Blok No:628,54₺111.306,00₺3.339,183.08.202315:00

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;
5.1-Muhammen bedeli 300.000,00-TL’ye kadar olan ihaleler için 2.000,00-TL,
5.2-Muhammen bedeli 300.000,00-TL’den 750.000,00-TL’ye kadar olan ihaleler için 3.500,00-TL
5.3-Muhammen bedeli 750.000,00-TL’den 15.000.000,00-TL’ye kadar olanlar için 5.000,00-TL
5.4-Muhammen bedeli 15.000.000,00-TL’den fazla olanlar için 30.000,00-TL karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcıların verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.
6- İsteklilerden istenilen belgeler.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,
6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.
6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.
6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.
6.10.SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
6.11.Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.
7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.
8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.
12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01864211