BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Evet


İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERDE SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE VE KADROLU OLARAK ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK, İKLİMLENDİRME (KALORİFERCİ) VE BAKIM ONARIM PERSONELLERİMİZE GÜVENLİK GİYİM MALZEMESİ ALIM İŞİ

İl Müdürlüğümüze bağlı tesislerde sürekli işçi statüsünde ve kadrolu olarak çalışan özel güvenlik, temizlik, İklimlendirme (kaloriferci) ve Bakım Onarım personellerimize Güvenlik giyim malzemesi alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/497368

1-İdarenin

a) Adı

:

BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Beş Minare Mahallesi Ahmet EREN Bulvarı No: 214 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

4342266356 - 4342266355

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İl Müdürlüğümüze bağlı tesislerde sürekli işçi statüsünde ve kadrolu olarak çalışan özel güvenlik, temizlik, İklimlendirme (kaloriferci) ve Bakım Onarım personellerimize Güvenlik giyim malzemesi alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 Kalem Giyim Malzemesi Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BİTLİS-MERKEZ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme imzalandıktan 5 gün içerisinde işe başlanacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler tarafından sözleşme konusu her ürün için Teknik şartnamede EK-16’da yer alan tabloya uygun ölçü ve miktarlarda ve özelliklerde belirtilen numuneyi ihaleden birgün önce mesai saati içerisinde idareye teslim edecek ve numune teslim edildiğine dair istekli tarafından dilekçe ile birlikte numunelerin teslim alındığına dair tutanak ile evrak kayıdımıza teslimi yapılacak olup, elektronik ihale olması nedeniyle numune teslim tutanağında belirtilen evrak kayıt giriş tarih ve sayısı EKAP’a işlenecektir. EKAP’a işlenmemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01837672