BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İTHAL TORBALANMIŞ PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ VE İTHAL TORBALANMIŞ FINDIK TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ İLE TORBALANMIŞ KIRILMIŞ ODUN ALIMI


İTHAL TORBALANMIŞ PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ VE İTHAL TORBALANMIŞ FINDIK TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ İLE TORBALANMIŞ KIRILMIŞ ODUN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/439449

1-İdarenin

a) Adı

:

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Başhan Mevkii 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

4342260520 - 4342265515

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İTHAL TORBALANMIŞ PORTAKAL TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ VE İTHAL TORBALANMIŞ FINDIK TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ İLE TORBALANMIŞ KIRILMIŞ ODUN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

215 Ton İthal Torbalanmış Portakal Tipi Kaloriferlik Kömür, 100 Ton İthal Torbalanmış Fındık Tipi Kaloriferlik Kömür ve 109 Ton Torbalanmış Kırılmış Odun
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamenin 3.3 Maddesinde belirtilen tablodaki birimlerin depo, ambar, kazan dairesi, kömürlük v.b yerlere İdarenin istediği şekilde teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

. Sözleşme imzalanmasına müteakiben 20 iş günü içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yer/yerlere İdare'nin istediği istif düzeninde teslim edilerek teslimat tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına Müteakiben

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İhale Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Satış İzin Belgesi ´nin noter onaylı suretini, aslını veya aslı idarece görülmüştür olacak şekilde teklif dosyasıyla birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan Her türlü Kömür Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01824950