BİTLİS KAMU KONUTU SATIŞI VE TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İLANI BİTLİS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK

BİTLİS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAMU KONUTU SATIŞI VE TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İLANI

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTUNUN

İLÇE MAHALLE/KÖY

CİNSİ

ADA NO

PARSEL NO

FİİLİ DURUMU (DOLU-BOŞ)

ARSA PAYI (PAY/PAYDA)

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE HİSSESİ

KAT

1

Merkez / Atatürk Mahallesi

3 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası

34

64

Dolu

5/30

745,28

Tam

2

2

Merkez / Atatürk Mahallesi

3 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası

34

64

Dolu

5/30

745,28

Tam

2

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

DAİRE BİLGİSİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

TAPU TÜRÜ (KAT MÜLKİYETİ-KAT İRTİFAKI)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

5

2+1

100,00

Kat Mülkiyeti

Bitişik Nizam 3 Kat Ticaret Alanı ve imar yolu

275.000,00

27.500,00

18.10.2023

10:00

6

2+1

100,00

Kat Mülkiyeti

Bitişik Nizam 3 Kat Ticaret Alanı ve imar yolu

275.000,00

27.500,00

18.10.2023

10:30

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

İLÇE MAHALLE/KÖY

CİNSİ

ADA NO

PARSEL NO

FİİLİ DURUMU

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

3

Merkez / Müşkünüs (Düz) Köyü

Arsa

131

1

Boş

17.428,88

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (M2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ İLK YIL İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

17.428,88

Spor Tesis Alanı

21.000,00

6.300,00

18.10.2023

11:00

1- Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 1. ve 2. sırada yer alan 2 adet kamu konutunun satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3. Sırada belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesine göre Pazarlık Usulü ile taşınmazın üzerinde imar planı ile getirilen kullanım kararlarına (konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere) uygun, sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı ihalesi hizasında yazılı tarih ve saatte Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) (Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:80 Merkez/ Bitlis) oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR920001000093000010005239 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. Ancak; Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Hüsrev Paşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı No: 80 Yeni Hükümet Konağı Zemin Kat) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılan geçici teminatlara ilişkin Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce onaylanmayan (Banka dekontu kaşeli ve ıslak imzalı olacaktır.) banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5-Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptirler.

6-Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması yada yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

7-Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

8-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazı ile

9-3. sırada bulunan taşınmaz ile ilgili olarak ileride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Yurtiçi Tüketici Fiyatları Endeksi (Yİ-TÜFE) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek ve resmi senede yazılacak hükümler tapuya tescil edilecektir.

10-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

11-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

12- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bitlis.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0434) 226 68 12 İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01897160