BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ

S. NoEml.NoİliİlçesiMah/KöyKapı NoCinsiAdaParselAlanı (m²)HissesiMuhammen Satış Bedeli TLGeçici Teminat (%3)İhale Tarihiİhale Saatiİhale Yeri
1561010268005SiirtMerkezBahçelievler18Konut4643150 m2Tam975.000,0029.250,0020.07.202310:00Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İHALE ŞARTNAMESİ

1Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 20.07.2023 günü, saat 10:00’da, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı, No: 184 Merkez / BİTLİS adresinde ihale Salonunda, 2886. Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler; Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslı da mektupla beraber elden teslim edilecektir.) Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği), yerleşim yeri belgesi (ikametgâh), Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi, Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri, Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi,
3İsteklilerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte 20.07.2023 Perşembe günü saat:10:00'a kadar Bölge Müdürlüğümüze ait Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesinde bulunan TR120021000000300001300001 no'lu hesaba Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracat ise, (Teminat Mektubunu Limit dahili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini İdaremize ait 0 434 226 65 61 nolu telefona faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
4İdaremize borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacaktır.
5İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve taşınmazın satış bedeli üzerinden doğacak KDV tutarı, ilan bedeli ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.
6İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak her türlü vergi + resmi harç (KDV + Karar Pulu + Damga Vergisi vs.) ve diğer tüm satış masraflarının tamamı peşin alınacaktır.
8İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.
9İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır. Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
İ L A N O L U N U R
#ilangovtr BASIN NO: ILN01855977