BİTLİS'TE TAŞINMAZ İŞ YERİ KİRALAMA İŞİ

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Bitlis Belediyesi Saray Mahallesi Yeni Hal Binasında Bulunan Taşınmazların 3 yıllığına (36 ay) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

1- İDARENİN
a-) Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
b-) Telefon : 0434 228 6310-11-12
c-) İhale Dokümanının Görülebileceği
İnternet Adresi : www.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER Bitlis Belediyesi Meclis Salonu
3- GAYRIMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER VE MUHAMMEN BEDEL :

SIRA
NO
MAHALLEADAPARSELDAİRE
NO
VASFIALAN
(m²)
MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
ŞARTNAME BEDELİİHALE TARİH
VE SAATİ
1Saray
Mahallesi
157134işyeri96,7636 ay=57.600,00 TL
(1 ay=1.600,00 TL)
₺1.728,00₺1.000,0008/03/2024
Saat:10:00
2Saray
Mahallesi
157160işyeri30.0036 ay=25.200,00 TL
(1 ay=700,00 TL)
₺756,00₺1.000,0008/03/2024
Saat:10:10
3Saray
Mahallesi
157161işyeri30.0036 ay=25.200,00 TL
(1 ay=700,00 TL)
₺756,00₺1.000,0008/03/2024
Saat:10:20
4Saray
Mahallesi
157162işyeri30.0036 ay=25.200,00 TL
(1 ay=700,00 TL)
₺756,00₺1.000,0008/03/2024
Saat:10:30
5Saray
Mahallesi
157163işyeri30.0036 ay=25.200,00 TL
(1 ay=700,00 TL)
₺756,00₺1.000,0008/03/2024
Saat:10:40

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Kimlik Fotokopisi
c) İkametgah
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin Belediyemize borcu yoktur belgesi,
e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat dekontu,
f) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
5- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.
6- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
8- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlan Olunur.

Nesrullah TANĞLAY
Belediye Başkanı

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992508