GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar
Durumu

Hisse
Miktarı
(Pay/Payda)

Muhammen Bedel Toplam TL

Geçici
Teminat TL

Şartname
Bedeli TL

İhale Tarihi
ve Saati

1

Barış

1207

1

1666,68

Arsa

İmarlı

4279

27778

128.370,00

12.837

250,00

23.06.2023 08:50

2

Barış

1207

2

1666,66

Arsa

İmarlı

25673

166666

128.365,00

12.837

250,00

23.06.2023 09:00

3

Barış

1207

3

1666,66

Arsa

İmarlı

25673

166666

128.365,00

12.837

250,00

23.06.2023 09:10

4

Şirintepe

901

6

500,00

Arsa

İmarlı

1

1

475.000,00

47.500

250,00

23.06.2023 09:30

5

Şirintepe

901

7

600,00

Arsa

İmarlı

1

1

570.000,00

57.000

250,00

23.06.2023 09:45

6

Şirintepe

1320

16

1545,03

Arsa

İmarlı

1

1

772.515,00

77.252

250,00

23.06.2023 10:00

1) İhalenin Yapılacağı Yer: Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,

b) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları

5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

8-Son müracat 22.06.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.

9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir..

10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01844624