İLAN BİTLİS İLİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

BİTLİS İLİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 1. İdaremizin Bitlis İli Merkez İlçesi Beş Minare Mahallesi 829 Ada 4 parsel ve 827 ada 20 parsellerde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen 3.550,00 m² yüzölçümlü D Blok ile E Blok aşağıda yıllık kira bedeli, ihale tarih ve saati belirtilen şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 /c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. Şartname Bedeli 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Şartname Bedelinin yatırılacağı İBAN No:TR62 0001 0000 9313 7963 9450 02’dir.
 1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

4 - İhale, 04/05/2023 Perşembe günü saat 11 : 00 ‘ de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

5 - İhaleye esas yıllık muhammen kira bedeli 300.000,00-TL’ dir. Açık arttırma bu bedel üzerinden yapılacaktır.

6 - Geçici teminat, taşınmazın tahmin edilen 1 yıllık kira bedeli KDV hariç 300.000,00-TL ve geçici teminat miktarı bu bedelin % 30’ u olan 90.000,00-TL-dir.

S.NO

ADI

KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

1

D BLOK 829/4

300.000,00-TL

90.000,00-TL

04/05/2023 11:00

2

E BLOK 827 /20

300.000,00-TL

90.000,00-TL

04/05/2023 11:30

7- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR77 0001 0000 9313 7963 9450 23 İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

8-İhaleye girebilmek için ;

 1. Şartname Bedeli ve Geçici teminat, (ortak girişimlerde biri veya ortaklaşa sağlanabilir)
 2. Adres beyanı, (ortak girişimlerde pilot ortağın adresi esas alınır.)
 3. İmza sirküsü, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 4. İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 5. Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
 6. Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 7. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
 8. En az 200 kişi çalıştıracağına dair Taahhütname,
 9. 01.01.2022 – 30.03.2023 tarihleri arasında şirketin cirosunun en az 35.000.000,00-TL veya son üç yıl ortalamasının en az 30.000.000,00-TL olduğuna dair SMMM veya YMM onaylı belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
 10. Yasaklı olmadığına dair beyanname, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 11. 01.01.2022 – 30.03.2023 tarihleri arasında SGK dan onaylı en az 200 işçi çalıştırdığına dair işçi bildirgesi ile belgelendirilen belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
 12. En az bir milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırımı gösteren tablo ve yatırım kalemlerine ilişkin proforma faturaları, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)
 13. Şartnamede aranan yeterlilik şartlarının sağlanması gerekmektedir.
 14. Posta, e posta, telgraf, faksla v.b. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 15. Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 16. İhale tarihi itibarıyla Vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınmış onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 17. İhale tarihi itibarıyla SGK borcu olmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden onaylı belge, (ortak girişimlerde bütün ortakların ayrı ayrı)
 18. Yapmayı planladıkları yatırıma dair gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir belge, (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır.)

9 – Ortak girişimi temsil eden ortak belgeler tüm ortaklarca imzalanacaktır.

10 -İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

11 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01815914