OVAKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İŞ MAKİNESİ SATIŞI)

 1. İş Makinesi Belediyemize ait olup, 1 adet iş makinesinin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü’ artırma ile ihale edilecektir.
 2. İhale 08.06.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da Ovakışla Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah. Mah.Sultan Selahaddin Eyyubi cad. No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde yapılacaktır.
 3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Tebligat için adres beyanı (ikametgâh belgesi)
 2. Tüzel kişi ise Ticaret ve/veya Sanayi ve/veya Meslek Odası belgesi vermesi, (Aslı veya noter tasdikli sureti 2023 yılına ait olacaktır.)
 3. Gerçek kişi ise Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri
 5. Geçici Teminat Mektubu veya Belediyemize ait TC. Halk Bankası Ahlat Şubesi TR62 0001 2001 3880 0007 0000 02 IBAN Nolu Hesabına Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı),
 6. Şartnamede yazılı diğer belgeler.
 7. Noter Onaylı İmza İmza Sirküsü
 8. Sabıka Kaydı
 1. Satış bedeli üzerinden ayrıca %18 KDV alınacaktır.
 2. İstekliler İhaleye konu olan İş Makinesi kapsayacak şekilde ve muhammen bedelden az olmamak üzere teklif verebileceklerdir.
 3. İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğü (Ovakışla Beldesi Orta Mah. Mah.Sultan Selahaddin Eyyubi cad. No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde görülebilir veya aynı adresten 250,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 4. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 08.06.2023 Perşembe günü ihale saatine kadar Ovakışla Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah. Mah.Sultan Selahaddin Eyyubi cad. No:2 Ahlat-BİTLİS) adresine ulaşması gerekmektedir.
 5. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 6. Belediyemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
 7. İş Makinesi İle İlgili Bilgiler: JCB 2015 Model MST Kazıyıcı - Yükleyici İş Makinesi

Aracın Kimliği

Sıra No

Tipi

Cinsi / Markası/Model/Km’si

Muhammen Bedeli

Yakıt Cinsi

Geçici Teminat %3

M644T

JCB 2015 Model MST644 Kazıyıcı - Yükleyici İş Makinesi(Çalışmış Saat:10.150)

835.000,00 TL

Motorin

25.050,00 TL

TOPLAM

835.000,00 TL

25.050,00 TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835694