T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/157
Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
Davalı : ALAETTİN ŞANLI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Mah. 109 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazda 32.000 m2 trafo yerinin TEİAŞ adına bedelsiz olarak tesciline, rızai ferağ vermeyen ve dolayısıyla dava açılmasına sebebiyet veren davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti hükmedilmesine" karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizce davalının adres bilgisi için araştırma yapılmış ancak herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığından duruşma gün ve saati ile dava dilekçesi talep ve özetiyle ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma gününde sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususunun ihtarı ile Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 29/09/2023 günü saat 10:25 de duruşma yapılacağı hususunun tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.10/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01860995