T.C. HİZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. HİZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/270 Esas İLAN METNİMahkememizce aldırılan 17/01/2023 havale tarihli fen bilirkişisi ve harita mühendisi bilirkişi raporu uyarınca; dava konusu yer krokide A harfi ile gösterilen 1357.34 m2'lik alan ve B harfi ile gösterilen 1287.30 m2'lik alanlar olup aralarırndan kuru dere geçtiği, dava konusu konusu yer 360 ada 3 ve 358 ada 2 nolu parsellerin kuzeyinde yer aldığı, ayrıca dava konusu yerin kuzey, doğu ve batı hudutlarından Hizan-Pervari Karayolu geçmektedır Krokisindede görüldüğü üzere A ve B harfi ile gösterilen tescil harici alanın toplam 2644.64 m2'lik yüzölçüme sahip olduğu tespit edildiği, dava konusu yer kırmızı renkte çizilerek gösterildiği, sonuç olarak hava fotoğraflarına yapılan stereoskopik değerlendirmeler sonucu dava konusu yerin 1973, 1988 ve 2010 yıllarına ait Hava Fotoğrafındaki filli zemin durumlarının kültür arazisi olarak Tarımsal faaliyette kullanıldığı, emek ve masraf sarfı ile kullanıma elverişli hale getiridiği ve imar ihyanın mevcut olduğu ilan olunur.12/07/20223

#ilangovtr BASIN NO: ILN01868470