T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/387 Esas
TESCİL İLANI
Davacı RAMAZAN AKHAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Bitlis ili Tatvan ilçesi Çekmece Köyü111 ada 1 nolu parselin güney tarafında bulunan taşınmaz ileBitlis ili Tatvan ilçesi Çekmece Köyü 183 ada 1 parsel sayılı taşınmazın batı tarafında bulunan iki adet taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/387 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.12/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835688