TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TATVAN YAŞAM ALIŞ VERİŞ MERKEZİ ve BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI

GAYRİMENKUL KİRA İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Caddesinde bulunan Tatvan Yaşam Alış Veriş Merkezinde bulunan -1.Kat, Zemin Kat,1.Kat,2. Kat olmak üzere 4 Adet İş Yeri 2886 sayılı DİK’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına ve Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Ana Hizmet Binasında bulunan 28,60 m2 lik 1 adet çay ocağı alanı 2886 sayılı DİK’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (ON) yıllığına kiraya verilecektir
 2. İhaleler 16.05.2023 tarihinde saat 14:00’da Belediye İhale Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Sayı

Kat

Metre kare

Aylık Kira Muhammen Bedeli

1

Çay Ocağı(Belediye Ana Hizmet Binası)

28,60

600,00TL

2

-1. Kat

(No B06)

47,40

4.540,00 TL

3

Zemin Kat

(No Z06)

40,90

4.712,00 TL

4

1.Kat

(No 108)

193,80

18.188,00 TL

5

2.Kat

(No 216)

103,00

6.792,00 TL

 1. İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
 2. Kanuni ikametgâhı olması.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Çay Ocağı Kiralama ihalesi için teklif verecek gerçek kişilerden oda kayıt belgesi istenmeyecektir.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 5 (BEŞ) yıllık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Çay Ocağı ihalesi için Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 10 (ON) yıllık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Ulusal ve Uluslararası marka haline gelmiş şartı aranan ürünlerin satılacağı İş Yeri talip olanlar hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında verileceğine dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır.
 5. İhaleye katılacak isteklilerin Belediyeye ve AVM yönetimine borcu olmadığına dair; Belediyemiz Gelirler Şefliği, AVM yönetiminden alınmış borcu yok yazısı
 6. Bütün hükümleri okunmuş imzalanmış idari şartname
 7. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.
 9. Yüklenici firma kirayı 2 (İKİ) ay ödemediği takdirde yükleniciye tebligat gönderilerek sözleşmesi fesh edilir. Hiçbir Şekilde hak iddia edemez.
 10. İhale dosyası Tatvan Belediye Başkanlığı (Gelirler Şefliğinden 250,00 TL) satın alınacak ve aynı adreste görülebilir.
 11. Teklifler ihale saatine kadar Tatvan Belediye Başkanlığı (İhale Salonu) verilebilir. Posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

İlanen Duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01824986