TATVAN BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde-1- İhalenin Konusu ve Sekli ile işin niteliği, Nevi ve Miktarı:

a) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tatvan Liman Başkanlığı havuzu üzerinde bulunan müştemilatımın ORHAN ATLIMAN adlı feribotun satışı İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddesine göre Açık yapılacaktır.

Madde-2- İdarenin;

a) Adı :Tatvan Belediye Başkanlığı

b) Adresi :Fatih Mahallesi Belediye Caddesi no:1 TATVAN

c)Telefon ve faks numarası : (0434) 827 52 00

Madde-3- İhale konusu isin;

Adı : Belediye Başkanlığımıza verilen ORHAN ATLIMAN adlı 14,52 metre eninde,78,77 metre uzunluğunda 1918,29 ton gros ton ağırlığında ve 983,98 ton net ağırlığındaki geminin satışı işi

Feribot : 1 adet

Madde 4-İhalenin ;

a) Yapılacağı yer :Tatvan

b) Tarihi ve Saati : 12.06.2023 saat 14:00

Madde-5- Muhammen Bedel, Geçici ve Kesin Teminat Miktarlar;

Tatvan Liman Başkanlığı havuzu üzerinde bulunan içerisinde müştemilatının bulunduğu feribot muhammen bedeli 6.000.000,00 TL, geçici teminat bedeli 180.000,00 TL'dir.

Madde-6-İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

6.1- İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

İkametgâh belgesi, T.C. Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair

Makbuzların aslı , istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Tatvan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6.2- ihaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

a) Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici

teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Tatvan Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

6.3-Vekâleten gireceklerden; 5.1 veya 5.2 maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C. kimlik fotokopisi

Madde-7- İhale dokümanı Tatvan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve

500,00 TL karşılığı ayni adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalar zorunludur.

Madde-8- İsteklilere ait ihale dosyası en geç bu ihale ilanının 3. maddede belirtilen gün ve saate kadar Tatvan Belediye Başkanlığı adresine teslim edilecektir.

Madde-9- Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 10- Bahse konu işi alacak istekli ödemeyi en geç 2 (iki) ay içerinde belediyemizce belirlenen hesaba ödemesini yapmak zorundadır.

1971 İMAL YILI ORHAN ATLIMAN FERİBOTU TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. Gemin Adı : ORHAN ATLIMAN
 2. Çağrı İşareti :TCX
 3. Gemi Cinsi :YÜZER TESİS
 4. İnşaat yılı :1971
 5. Bağlama limanı :TATVAN
 6. Tescil boyu:78,77 metre
 7. Eni :14,52 metre
 8. Derinliği:4,38 metre
 9. Gros Ton :1918,29
 10. Net Ton :983,98
 11. Gemi numarası : 2752194
#ilangovtr BASIN NO: ILN01833076