YONCA TOHUMU VE KORUNGA TOHUMU

HİZAN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YONCA TOHUMU VE KORUNGA TOHUMU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/517991

 1. İdarenin
 1. Adı : HİZAN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. Adresi : YESILOVA MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 223 13600 HİZAN/BİTLİS
 3. Telefon ve faks numarası : 4346112012 - 4346112020

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 1. İhale konusu mal alımın
 1. Adı : YONCA TOHUMU VE KORUNGA TOHUMU
 2. Niteliği, türü ve miktarı : 10 KGLİK TORBALAR HALİNDE 5000 KG YONCA TOHUMU VE 10 KGLİK TORBALAR HALİNDE

KORUNGA TOHUMU

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : HİZAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞELER BİRİMİ/ HİZAN İLÇE TARIM

VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi : TESLİM PROGRAMI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ , HİZAN İLÇE KAYMAKAMLIĞI VE DAP BÖLGE

KALKINMA AJANSI TARAFINDAN BELİRLENECEK GÜNDE ÇİFTÇİLERE DAĞITILACAKTIR. BELİRTİLEN TARİH YÜKLENİCİ FİRMAYA HABER EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİ SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 15 GÜN İÇERİSİNDE ÜRÜNLER TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR.

 1. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 1 GÜN İÇERİSİNDE

 1. İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.06.2023 - 10:30
 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: HİZAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   1. vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    1. kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   2. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TİCARET SİCİL GAZATESİ , FALİYET BELGESİ , T.C. SANAYİ ODASI VEYA MESLEKİ ODA BELGESİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE İMZA BEYANNAMESİ

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İSTENİLECEK TOHUMLARDA NUMUNE VE SERTİFİKALI TOHUM BELGESİ

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834165